بررسی رخدادهای لرزه ای در هفته گذشته؛

ثبت زلزله 5 و سه دهم در قطور آذربایجان غربی

ثبت زلزله 5 و سه دهم در قطور آذربایجان غربی بزرگترین زمین لرزه های هفته گذشته در قطور استان آذربایجان با بزرگای ۵.۳ و بیشترین تعداد زلزله ها در فین استان هرمزگان به ثبت رسید ضمن آنكه استان فارس زلزله های گوناگونی با بزرگاری ۳ و بیشتر را تجربه كرده است.


به گزارش ایمن رها به نقل از ایسنا، فین استان هرمزگان بیشتر از ۱۵ زمین لرزه بزرگتر از ۲.۷ و کوچکتر از ۳.۹ را در هفته گذشته تجربه نمود و شهرهای استان فارس شامل "ارد"، "بیرم"، "خنج" و "درز" با زلزله های بزرگتر از ۳.۳ لرزیدند.
علاوه بر آن بار دیگر در قطور استان آذربایجان غربی زمین لرزه ای به بزرگای ۵.۳ به ثبت رسید. جزئیات زلزله های هفته گذشته به این شرح است:
شنبه ۳۱ خرداد
در یکه سود استان خراسان شمالی زلزله ۲.۵، افزر استان فارس زلزله ۲.۵، شوقان استان خراسان شمالی زلزله ۲.۹، بم استان کرمان زلزله ۲.۶، گمیش تپه استان گلستان زلزله ۲.۶ به ثبت رسید.
در ارد استان فارس زلزله ای به بزرگای ۳.۴ در عمق پنج کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۱۸ کیلومتری ارد، ۲۳ کیلومتری خنج و ۲۹ کیلومتری بیرم این استان بوده است.
در بیرم استان فارس پس از زلزله ۲.۷، زلزله ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۲۰ کیلومتری رخ داد و کانون آن در کیلومتری بیرم، ۲۷ کیلومتری ارد و ۳۲ کیلومتری خنج این استان بوده است.
خنج این استان زلزله ای به بزرگای ۳.۲ در عمق پنج کیلومتری را تجربه نمود و کانون آن در ۲۴ کیلومتری خنج، ۲۶ کیلومتری ارد و ۳۲ کیلومتر محمله این استان به ثبت رسید.
یکشنبه اول تیر
در فین استان هرمزگان پس از زلزله ۲.۷ و ۲.۸، زلزله ای به بزرگای ۳.۳ در عمق شش کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۲۰ کیلومتری فین، ۴۷ کیلومتری رویدر و ۴۸ کیلومتری بندرعباس بوده است. زلزله های ۲.۸ و ۲.۹ از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.
سنگان استان خراسان رضوی زلزله های ۲.۹ و ۲.۷، چغامیش استان خوزستان زلزله ۲.۵، سلطان آباد استان خراسان رضوی زلزله ۲.۹، سفیدآبه استان سیستان و بلوچستان زلزله ۲.۵، فرهادگرد استان خراسان رضوی زلزله ۲.۵، اسلام آباد غرب استان کرمانشاه زلزله ۲.۶، ارد استان فارس زلزله ۲.۹، ایواوغلی استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۶، دهرم استان فارس زلزله ۲.۷ و سلطان آباد استان خراسان رضوی زلزله ۲.۹ به ثبت رسید.
فیروزآباد استان لرستان با زمین لرزه ای به بزرگای ۳.۱ در عمق هشت کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۷ کیلومتری فیروز آباد، ۱۷ کیلومتری الشتر و ۲۴ کیلومتری سراب دوره گزارش شد.
خنج استان فارس زلزله ای به بزرگای ۳.۸ را تجربه نمود.
دوشنبه دوم تیر
در پیرانشهر استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۹، ارد استان فارس زلزله ۲.۷، تسوج استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۹، نایبند استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۹ به ثبت رسید.
قاضی قلعه استان هرمزگان زلزله ای به بزرگای ۳.۷ را تجربه نمود و عمق این زمین لرزه در ۱۶ کیلومتری و کانون آن در ۲۱ کیلومتری قلعه قاضی، ۲۶ کیلومتری جزیره هرمز و ۲۷ کیلومتری تخت این استان بوده است.
سلماس استان آذربایجان غربی زلزله ای به بزرگای چهار در عمق هشت کیلومتری به ثبت رسید. کانون رومرکز این زمین لرزه در ۱۹ کیلومتری سلماس، ۲۶ کیلومتری تازه شهر و ۲۹ کیلومتری خوی این استان گزارش شد.
درز استان فارس با زمین لرزه ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۲۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۶ کیلومتری درز و ۳۵ کیلومتری دوبرجی استان فارس و ۵۰ کیلومتری حاجی آباد استان هرمزگان بوده است.
حصارگرمخان استان خراسان شمالی زمین لرزه ای به بزرگای ۳.۱به ثبت رسید که عمق آن در هشت کیلومتری و کانون آن در ۱۰ کیلومتری حصارگرمخان، ۱۶ کیلومتری بجنورد و ۳۷ کیلومتری لوجلی این استان گزارش شد.
سه شنبه سوم تیر
در قطور استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۶، حسینیه استان خوزستان زلزله ۲.۹، سراب باغ استان ایلام زلزله های ۲.۸ و ۲.۶، پیش قلعه استان خراسان شمالی ۲.۸، تازه آباد کرمانشاه زلزله ۲.۸، سراب باغ استان ایلام زلزله ۲.۹، بهاباد استان یزد زلزله ۲.۹، دهرم استان فارس زلزله ۲.۶ و تسوج استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۸ به ثبت رسید.
در ارد استان فارس زمین لرزه ای به بزرگای ۳.۳ در عمق پنج کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۱۱ کیلومتری ارد، ۲۵ کیلومتری بیرم و ۲۹ کیلومتری خنج این استان بوده است.
فین استان هرمزگان پس از زلزله ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۹ کیلومتری، زلزله دیگری به بزرگای ۳.۸ در عمق ۹ کیلومتری را تجربه نمود.
قطور استان آذربایجان غربی زلزله ای با بزرگای ۳.۳ را تجربه نمود. عمق آن در شش کیلومتری و ۲۹ کیلومتری قطور، ۵۷ کیلومتری تازه شهر و ۶۱ کیلومتری زرآباد این استان بوده است.
چهارشنبه چهارم تیر
در فین استان هرمزگان زلزله ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۷ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۳۳ کیلومتری فین، ۴۲ کیلومتری بندرعباس و ۴۵ کیلومتری درگهان این استان بوده است. زلزله ۳.۱ در عمق ۹ کیلومتری، ۳.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۳.۸ در عمق هفت کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.
رودبار استان کرمان با زلزله ای به بزرگای ۳.۸ در عمق هشت کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۹ کیلومتری رودبار، ۲۷ کیلومتری کهنوج و ۳۷ کیلومتری عنبرآباد این استان گزارش شد.
در سرگز استان هرمزگان زلزله ۲.۵، سر پل ذهاب استان کرمانشاه زلزله ۲.۷، بندرعباس استان هرمزگان زلزله ۲.۸، گمیش تپه استان گلستان زلزله ۲.۹ رخ داد.
سمیع آباد استان خراسان رضوی زلزله ای به بزرگای سه در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه نمود و کانون آن در ۲۶ کیلومتری سمیع آباد، ۳۱ کیلومتری تربت جام و ۳۲ کیلومتری نیل شهر این استان بوده است.
پنج شنبه پنجم تیر
در فین استان هرمزگان دو زلزله ۲.۷، ۲.۹، ۲.۸، ۳.۶ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۲.۷ در عمق ۱۰ کیلومتری به ثبت رسید.
در مصیری استان فارس زلزله ۲.۹، تسوج استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۶، خانوک استان کرمان زلزله ۲.۶ و ارزوئیه استان کرمان زلزله ۲.۶ رخ داد.
آشخانه استان خراسان شمالی با زلزله ای به بزرگای ۳.۵ در عمق هشت کیلومتری لرزید و کانون آن در دو کیلومتری آشخانه، ۱۲ کیلومتری پیش قلعه و ۱۹ کیلومتری قاضی این استان بوده است.
در قطور استان آذربایجان غربی زلزله ای به بزرگای ۵.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در ۲۲ کیلومتری قطور، ۴۷ کیلومتری زرآباد و ۶۰ کیلومتری تازه شهر این استان گزارش شد.
نهاوند استان همدان با زمین لرزه ای به بزرگای ۳.۲ درعمق ۹ کیلوتری لرزید و کانون آن در ۱۸ کیلومتری نهاوند، ۲۱ کیلومتری فرسفج و ۲۲ کیلومتری برزول این استان بوده است.
جمعه ششم تیر
رباط قره بیل استان خراسان شمالی زلزله ای به بزرگای ۳.۸ در عمق هشت کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۱۸ کیلومتری رباط قره بیل و ۳۹ کیلومتری گرماب استان خراسان شمالی و ۳۱ کیلومتری گلی داغ استان گلستان گزارش شد.
سروآباد استان کردستان زلزله ای به بزرگای ۳.۷ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه نمود و کانون آن در ۱۰ کیلومتری سرو آباد استان کردستان و ۱۱ کیلومتری نودشه و ۱۶ کیلومتری نوسود استان کرمانشاه بوده است.
در لالی استان خوزستان زلزله ۲.۶ رخ داد.
منبع:

1399/04/07
14:06:02
5.0 / 5
2763
تگهای خبر: زلزله , زمین لرزه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۱
imenraha.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ایمن رها محفوظ است

ایمن رها

تجهیزات آتش نشانی و ایمنی و فروش و شارژ کپسولهای آتش نشانی